คู่มือการใช้

คู่มือการใช้งาน

เว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแห่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบดิจิทัล โดยการเชื่อมโยงไปยังสื่อออนไลน์ของหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ แล้วนำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ซึ่งประกอบไปด้วย


1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) กวดวิชา สอนเสริม
3) ภาษาและอาชีพ
4) เว็บต่างประเทศ
5) ความรู้ทั่วไป
6) โรงเรียนผลปฏิบัติเป็นเลิศ
7) ธนาคารหน่วยกิต

ผู้เรียนต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนเพื่อการสะสมหน่วยกิตสำหรับการเทียบโอนความรู้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการธนาคารหน่วยกิต

การใช้งานในแต่ละประเภทจะมีลักษณะคล้ายกัน ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนประสงค์จะเรียนในหมวดหมู่ “ภาษาและอาชีพ”

ตัวอย่าง

1) คลิกเลือกหมวดหมู่ ที่ต้องการเรียนรู้ เช่น ภาษาและอาชีพ

2) คลิกเลือกภาษาหรืออาชีพที่ต้องการเรียนรู้

3) คลิกเลือกภาษาที่ต้องการเรียนรู้เช่น เลือก ภาษาอังกฤษ

4) คลิกเลือกสถาบันที่ต้องการเรียนรู้ หรือสถาบันที่ท่านสนใจเรียน

5) ระบบจะเชื่อมโยง ไปยังเนื้อหาวิชาที่เลือก เพื่อเริ่มการเรียนรู้

สำหรับเรื่อง “ธนาคารหน่วยกิต” ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตการเรียนรู้ในโอกาสต่อไป