โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์

โรงเรียน :โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อระบบ : Virtual School Online

รายละเอียด

VirtualSchool Onlineโรงเรียนเสมือนจริงยุค Digital5Gเครื่องมือสำหรับโรงเรียนและผู้ปกครอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและเพิ่มค่าคะแนน O-Net, GAT, PAT

เป็นโรงเรียนเสมือนจริงในยุคดิจิทัลที่วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบ Artificial Intelligence หรือ AI

เป็นเครื่องมือสำหรับโรงเรียน ครูและผู้ปกครอง ที่จะช่วยเพิ่มคะแนน O-NET, GAT, PAT และ 9 วิชาสามัญ ของนักเรียนให้สูงขึ้น เป็นระบบการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ที่สามารถเรียนคู่ขนานไปกับการเรียนปกติได้ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็สามารถเรียนได้ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาสามารถทบทวนบทเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระบบที่ผู้เรียนจะต้องเรียนและทำแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละวิชาและสามารถออก ใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยระบบ AIและท่านผู้ปกครองครูผู้สอนสามารถติดตามผลการเรียนแบบ Real Time ได้จาก Application รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์และทุกระบบปฏิบัติการเช่น Computer, Smart Phone และ Tablet

เนื้อหาบทเรียน

ระบบ Virtual School จะแบ่งเป็นระดับชั้น ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

มีภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 ถึง ป.6) มี 6 วิชาได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาประวัติศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 ถึง ม.3) มี 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4ถึง ม.6) มี 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทยคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ

ของที่แจกในงาน

1. บัตรสิทธิ์การใช้ ระบบ Virtual SchoolOnline (อายุการใช้งาน 1 เดือน)

บัตรสิทธิ์การใช้ ระบบ Virtual SchoolOnline (อายุการใช้งาน 1 เดือน)

  • ชั้น ป.1 = 100 ใบ
  • ชั้น ป.4 = 100 ใบ
  • ชั้น ม.1 = 100 ใบ
  • ชั้น ม.4 = 100 ใบ

2. สิทธิ์การใช้ ระบบ Virtual SchoolOnline สำหรับโรงเรียนที่ลงทะเบียนเข้าระบบ Virtual School Online ระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี

3. แผ่นพับโครงการ